พระใหญ่บนภูผา เจ้าฟ้าปรานี คีรีล้อมข้าง สองอ่างพักผ่อน น้ำร้อนหลายบ่อ มากพอน้ำตก ชูยกคนดี ตาปีแดนเกิด
 
 
 

 
นางสุวลี จุทิ่น เกษตรอำเภอพิปูน และ
นางสุวลี จุทิ่น เกษตรอำเภอ พร้อมด้วย
--.-นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรฯ
-- -น.ส.สุพัตรา ศรีมุกข์ ประชุมคณะกรรมการ
----ประชุมผู้แทนสภาเกษตรกรอำเภอพิปูน
--- ศบกต.พิปูน เขาพระ และควนกลาง
----ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน
--- ณ ศบกต.ประจำตำบล
.....     .....
 
 
 
นางสุวลี จุทิ่น เกษตรอำเภอพิปูน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน
จัดประชุม อกม. และเครือข่าย ศบกต.ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๒
ณ ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราชณ สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน จ
           

นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
เยี่ยมชมสำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
           

นางสุวลี จุทิ่น เกษตรอำเภอพิปูน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน
จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต.ยางค้อม อ.พิปูน
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
             
 
           
                   
สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน แจ้งเกษตรกรทุกท่าน ขณะนี้สำนักงานฯ ได้ดำเนินการรับขึ้นและปรับปรุง
--- ทะเบียนเกษตรกรให้แก่เกษตรกรทุกท่านได้ตลอด โดยไม่กำหนดระยะเวลา
สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน ได้กำหนดแผนการประชุมอาสาสมัครเกษตร และเครือข่าย ศบกต.
----ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียด  
-ขอเชิญเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖
 
.....ตามโครงการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มและราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำ ระยะที่ ๒ ได้ตามแผนที่  
.....สำนักงานเกษตรอำเภอกำหนด รายละเอียด  
....  
.....  
.....    
 
....
....  
....  
....  
..............
....
....
....
....
 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
...................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
จำนวนผู้เข้าเยี่ยม
 
Website counter
ครั้ง
ตั้งแต่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
 

สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน
ถนนพิปูน-จันดี ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ ๐-๗๕๔๙-๙๑๑๓ E-mail : phipun@doae.go.th

จัดทำโดย
(นางสาวอุมาพร ปณารัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)